Rijndorp Installaties gaat voor kwaliteit, duurzaamheid en klanttevredenheid. Wij beschikken dan ook over diverse keurmerken zodat onze partners en klanten weten wat ze van ons kunnen verwachten. De certificaten worden door externe bureaus getoetst. Hieronder de belangrijkste certificaten waarover wij beschikken.

BRL 6000: Rijndorp Installaties is BRL6000 gecertificeerd voor de deelgebieden 01 + 02 + 03. Het BRL6000 certificaat wordt door de overheid geaccepteerd als bewijs dat aan de geldende regelgeving en het vereiste kwaliteitsniveau wordt voldaan. Keuze voor een BRL6000 gecertificeerde adviseur of installateur is dus een keuze voor kwaliteit, duurzaamheid en gezondheid. Met dit certificaat geven wij onze opdrachtgevers en bouwpartners zekerheid over de professionaliteit van onze onderneming en garandeert de kwaliteit van het ontwerp en de aanleg van installaties in de bouwsector en de vakbekwaamheid van de medewerkers en de veiligheid van installaties. Rijndorp Installaties hecht veel waarde aan deze certificering. Al sinds 1993 zijn wij Gecertificeerd Waarborginstallateur en daarmee gerechtigd elektrotechnische installaties te keuren; een bevoegdheid die van huis uit bij het energiebedrijf lag. Tot 2016 werd het BRL 6000 certificaat door KOMO bekrachtigd. In 2016 is de bekrachtiging door KOMO losgelaten en wordt de eigen naam van KvINL er aan verbonden.

Erkend SBB-leerbedrijf: Rijndorp Installaties is een erkend SBB-leerbedrijf. Dit betekent dat wij veel investeren in het opleiden en up-to-date houden van de kennis van onze mensen door het aanbieden van diverse opleidingsmogelijkheden. Hiermee willen wij de kwaliteit van het vakmanschap garanderen en stimuleren.

Install Q: Vanaf 1 januari 2019 zijn alle regelingen van de stichtingen KvINL en Sterkin ondergebracht in de nieuwe organisatie InstallQ. Daarmee ontstaat één stichting die praktisch alle kwaliteitsregelingen voor de installatiebranche beheert en uitvoert. Deze krachtenbundeling zorgt dat er meer duidelijkheid ontstaat voor de bedrijven in de branche waarbij de kosten niet verder stijgen en in de toekomst zelfs kunnen dalen. Het uiteindelijke doel van InstallQ is om via deugdelijke kwaliteitsregelingen de kwaliteit en veiligheid van installaties in Nederland te vergroten. Het aantonen van kwaliteit binnen het geleverde installatiewerk wordt de komende jaren steeds belangrijker. Om die kwaliteit te kunnen aantonen, hebben zowel de installatiebranche als ook de afnemers van hun diensten veel behoefte aan meer eenduidigheid en transparantie in de regelingen. Marktpartijen willen snel duidelijkheid over het doel en de reikwijdte van de certificatie- en erkenningsregelingen die aan kwaliteitsborging ten grondslag liggen.

Techniek Nederland: Rijndorp Installaties is lid van Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie die de installatiebranche en de technische detailhandel vertegenwoordigt. Dankzij dit lidmaatschap profiteert Rijndorp Installaties van vele voordelen op het gebied van kennisdeling, netwerkuitbreiding en zeggenschap in de installatiebranche.

Veiligheid Certificaat Aannemers: Dit certificaat is een garantie dat Rijndorp Installaties werkt volgens de wettelijk bepaalde veiligheidseisen. Het certificaat is van toepassing op de werkwijze van onze werknemers en op ons materieel. Het VCA certificaat wordt jaarlijks verlengd na nauwkeurige controle door een bevoegde instantie.

KOMO en CE. Wat zijn de verschillen: Alles wat CE-markering niet is, is het KOMO-keurmerk wél en andersom. KOMO en CE vullen elkaar dus perfect aan. CE fungeert als een soort paspoort, waardoor een product op de markt gebracht mag worden. Met het KOMO-keurmerk overtuigt u afnemers door het bewijs van objectief vastgestelde kwaliteit.

  • KOMO is hét kwaliteitskeurmerk bij uitstek voor de bouw;
  • KOMO vermeldt alle relevante kenmerken op zowel product- als toepassingsniveau;
  • KOMO kent altijd een objectieve toetsing door onafhankelijke deskundigen, steeds herhaald voor blijvende zekerheid;
  • KOMO biedt geregelde, onafhankelijke bepalingen en controles van alle relevante productkenmerken;
  • KOMO biedt aansluiting bij Bouwbesluit en andere (bouw)regelgeving;
  • KOMO biedt volledige aansluiting bij collectieve markteisen;
  • KOMO wordt in veel Europese landen geaccepteerd als onomstotelijk bewijs van kwaliteit en zelfs daarbuiten. Daarom zijn er KOMO-certificaathouders in meer dan 40 landen;
  • KOMO = 100% vrijwillig, 100% privaat en breed gedragen in de markt sinds 1962;
  • Bij KOMO hoeft de gebruiker niets te controleren, behalve de aanwezigheid van het KOMO-keurmerk op product, verpakking en/of leveringsbon of opdrachtbevestiging;
  • KOMO speelt een belangrijke rol m.b.t. kwaliteitsborging in de zin van bewijslast, aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid en verzekerbaarheid en in de zin van het wetsvoorstel kwaliteitsborging.